Strona główna, sport cms
Zapoznaj się z wersją demonstracyjną
lub od razu załóż konto!
Regulamin serwisu LigSpace
Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu LigSpace jest bezwarunkowa akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik korzystając z Serwisu LigSpace oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
Definicje
Administrator (właściciel) serwisu LigSpace – iMachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, ul. Konwalii 1
Serwis LigSpace – zbiór stron WWW w domenie www.ligspace.pl tworzących serwis internetowy LigSpace.pl, zadaniem którego jest nieodpłatne udostępnianie oprogramowania – systemu zarządzania rozgrywkami ligowymi oraz prezentacją stron internetowych poszczególnych lig (stron ligi) w domenie ligspace.pl
Strona ligi – Strona ligowa utworzona za pomocą kreatora z serwisu ligspace.pl (np. galk.ligspace.pl, blspilkanozna.ligspace.pl).
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna bądź niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna ustawowego, a także przedstawiciel osoby prawnej, przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, korzystający z serwisu LigSpace.
Zarejestrowany użytkownik – posiadacz konta w serwisie LigSpace, który zarejestrował się na stronie www.ligspace.pl/rejestracja lub poprzez formularz rejestracyjny na stronie ligii podając identyfikator, hasło oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej.
Konto użytkownika – zestaw danych identyfikujących użytkownika umozliwiających logowanie się w serwisie oraz korzystanie z określonej dla zarejestrowanych użytkowników grupy funkcjonalności
Profil użytkownika – zestaw publicznie dostępnych danych zarejestrowanego użytkownika.
System zarządzania ligą – zainstalowane na serwerach LigSpace oprogramowanie bazodanowe udostępniane nieodpłatnie zarejestrowanym użytkownikom umożliwiające zarządzanie amatorskimi rozgrywkami sportowymi na poziomie ligowym, tworzenie i administrację serwisem (stroną WWW ligi).
Serwis (strona ligi) – zbiór stron WWW opublikowanych w domenie nazwa-strony.ligspace.pl stworzonych i administrowanych przez zarejestrowanego użytkownika posiadającego uprawnienia administratora ligi
Administrator ligi – zarejestrowany użytkownik korzystający z oprogramowania systemu zarządzania ligą prowadzący serwis (stronę)WWW ligi.
I. Rejestracja użytkownika
1. Każdy użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w serwisie LigSpace.
2. Rejestracja użytkownika jest bezpłatna.
3. Użytkownik, który nie zarejestruje się w serwisie LigSpace może korzystać z jego usług w ograniczonym zakresie (przeglądanie zawartości serwisu LigSpace oraz serwisów (stron) WWW poszczególnych lig). Nie może tworzyć i publikować własnych treści oraz korzystać z systemu zarządzania ligą.
4. Obowiązkiem użytkownika jest ochrona danych umożliwiających dostęp do konta użytkownika. Właściciel serwisu LigSpace nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia danych identyfikacyjnych zarejestrowanego użytkownika przez osoby niepowołane.
5. Konta użytkowników są wyłączną własnością Właściciela serwisu LigSpace. Użytkownik nie może odpłatnie lub nieodpłatnie przekazywać praw do konta, a także do serwisu WWW ligi innym podmiotom.
II. Administracja ligą
1. Korzystanie z systemu zarządzania ligą jest dostępne tylko i wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników w celach niekomercyjnych.
2. Zarejestrowany użytkownik może administrować dowolną ilość lig
3. Rozpoczynając korzystanie z systemu zarządzania ligą (nabycie uprawnień administratora ligi) użytkownik oświadcza, że przejmuje odpowiedzialność za treści opublikowane w serwisie WWW ligi wygenerowanej za pośrednictwem systemu stworzone samodzielnie, a także treści stworzone przez innych użytkowników korzystających z funkcjonalności umożliwiających publikowanie treści (komentarze, galerie, forum dyskusyjne).
4. Administrator ligi może przekazać wszystkie lub część praw do obsługi systemu zarządzania ligą wybranym użytkownikom. Przekazanie niniejszych praw odbywa się na własną odpowiedzialność administratora i nie zwalnia go od odpowiedzialności za treści publikowane w serwisie przez użytkowników, którym zostały nadane prawa.
5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do publikowania reklam w serwisach WWW poszczególnych lig. Z tego tytułu administratorowi ligi nie przysługuje wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie.
6. Użytkownik może publikować własne reklamy w serwisie WWW ligi z wyłączeniem form reklamy kontekstowej (m.in. Google Adwords, AdKontest, OnetBosku, Gazeta.pl Boksy), reklam z obcojęzycznych programów PPC, reklam konkurencyjnych serwisów oraz stron zawierających treści o charakterze erotycznym/pornograficznym, a także reklam stron internetowych (produktów), których zawartość jest sprzeczna z normami prawa polskiego lub dobrymi obyczajami).
7. Samodzielna modyfikacja oprogramowania systemu zarządzania ligą, a w szczególności: próby ingerencji w kod oprogramowania, debugowanie, dekompilacja, próby łamania haseł, podmiany plików systemowych na serwerze, tworzenia kopii oprogramowania i instalacji na zewnętrznych serwerach jest zabroniona.
8. Administrator ligi może modyfikować wygląd serwisu WWW ligi tylko i wyłącznie za pomocą narzędzi zaimplementowanych w systemie zarządzania ligą.
9. W wyjątkowych wypadkach właściciel serwisu LigSpace może na wniosek administratora ligi dokonać zmian w wyglądzie serwisu WWW ligi pod warunkiem, że zaproponowane zmiany nie wpłyną w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie oprogramowania systemu zarządzania ligą.
10. Administrator ligi może korzystać w dowolny sposób z danych o zawodnikach, zespołach, terminarzu spotkań, wynikach spotkań już rozegranych, statystykach indywidualnych i zespołowych udostępnionych przez właściciela serwisu w postaci pliku XML.
11. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania serwisów lig, w których w przeciągu ostatnich 30 dni nie zanotowano aktywności polegającej na dodaniu treści serwisu, tj: aktualności, nowych wątków na forum dyskusyjnym, galerii, wyników spotkań. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może wnieść prośbę o przywrócenie serwisu ligi w terminie 7 dni od daty usunięcia serwisu.
III. Prawa autorskie
1. Dodając treść serwisu (opisy meczów, zdjęcia, komentarze, wiadomości, wpisy na forum dyskusyjnym, statystyki spotkań) użytkownik oświadcza, że udziela firmie iMachine licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 170 z późniejszymi zmianami) do stworzonych opisów oraz ilustracji. Licencja jest bezterminowa, bezwarunkowa i nie wygasa usunięciu konta użytkownika w serwisie w przypadku kiedy użytkownik nie usunął wcześniej objętych licencją treści.
2. Z tytułu udzielenia wspomnianych licencji użytkownikowi nie przysługuje żadna forma wynagrodzenia, chyba że właściciel serwisu LigSpace postanowi inaczej.
3. Dodając treść serwisu WWW ligi użytkownik oświadcza, że posiada wszystkie prawa autorskie do stworzonych materiałów: opisów tekstowych, plików graficznych, logotypów lub posiada zgodę właściciela rzeczonych praw na ich upublicznienie.
4. W przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych w związku z publikacją treści serwisu WWW ligi, Właściciel serwisu przekaże upoważnionym podmiotom wszystkie dane umożliwiające identyfikację autora treści.
5. Publikowanie w serwisie w serwisie WWW ligi treści łamiących prawo, a w szczególności nawołujących do przemocy, zwłaszcza na tle rasowym, religijnym lub etnicznym, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i aplikacje szpiegowskie (spyware) oraz treści o charakterze pornograficznym jest zakazane.
6. Właściciel serwisu LigSpace dokłada wszelkich starań, aby jego zawartość (w tym także zawartość serwisów WWW lig stworzonych przez użytkowników) była zgodna z prawem i normami obyczajowymi. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dodawane przez użytkowników. W przypadku wykrycia treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami konto użytkownika zostanie zablokowane bez uprzedniego powiadomienia.
7. Właściciel serwisu LigSpace zastrzega sobie prawo do zablokowania bez powiadomienia administratora ligi serwisu WWW ligi w przypadku stwierdzenia treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami.
8. Właściciel serwisu LigSpace zastrzega sobie prawo do usuwania w serwisach WWW poszczególnych lig treści kontrowersyjnych, naruszających poczucie dobrego smaku, zawierających jednoznaczne wątki erotyczne, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji lub kryptoreklamy bez uprzedniego informowania administratora ligi.
9. Właściciel serwisu LigSpace nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których odnośniki zostały opublikowane w serwisach WWW poszczególnych lig.
IV. Opłaty
1. Korzystanie z serwisu LigSpace, oprogramowania Systemu zarządzania ligą jest bezpłatne dla użytkowników prowadzących serwis w celach niekomercyjnych. Podmioty prowadzące rozgrywki ligowe w celach komercyjnych na poziomie profesjonalnym mogą korzystać z serwisu po wykupieniu licencji lub uzyskaniu pisemnej zgody właściciela serwisu.
2. Właściciel serwisu LigSpace zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat z tytułu udostępniania dodatkowych funkcjonalności w przyszłości.
3.Funkcjonalności, które były darmowe w dniu założenia ligi przez użytkownika pozostaną darmowe przez cały czas korzystania z serwisu. Powyższe postanowienie nie dotyczy powierzchni dyskowej przeznaczonej dla serwisu ligi (500 MB na ligę) oraz limitu transferu danych (1 GB miesięcznie). Właściciel ligi zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty za przekroczenie limitów bądź czasowego zawieszenia świadczenia usługi do czasu zmniejszenia ilości danych w serwisie bądź rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego (nowego miesiąca) dla limitu transferu danych.
4. Administrator ligi nie może pobierać opłat od użytkowników z tytułu korzystania z funkcjonalności serwisu WWW ligi oraz systemu zarządzania ligą.
V. Wersja „Pro”
1. Korzystanie z płatnej wersji serwisu pod kodową nazwą „Pro” umożliwia użytkownikowi dostęp do następujących funkcjonalności:
a) wyłączenie reklam w serwisie ligi, serwowanych przez Właściciela,
b) możliwość wstawienia własnych reklam serwowanych przez Administratora ligi,
c) uruchomienie „Ligi typerów”,
d) uruchomienie modułu „Sondy”,
e) priorytetowy dostęp do wsparcia technicznego – odpowiedź na zgłoszenie 24h w dni robocze
2. Opłata za korzystanie z wersji Pro, jest naliczana z góry, w trybie rocznym, biegnącym od daty wpływu środków na konto bankowe właściciela.
3. Roczna opłata za korzystanie z wersji Pro wynosi 615zł brutto (500zł netto).
4. Właściciel wystawi Administratorowi ligi fakturę VAT z tytułu korzystania z wersji PRO
5. Opłata za korzystanie z wersji Pro nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z prowadzenia ligi przez Administratora ligi oraz w wypadku sytuacji opisanych w dziale VII. Wyłączenie odpowiedzialności.
VI. Dane osobowe
1. Użytkownik rejestrując się w serwisie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania serwisu zgodnie ze stosownymi przepisami prawa obowiązującego na terytorium RP.
2. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawy i usunięcia podanych danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika.
3. Administrator ligi tworząc profil użytkownika (dodając dane osobowe uczestnika rozgrywek sportowych obsługiwanych przez serwis ligi) oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem zgody użytkownika na opublikowanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika (imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, adres e-mail, zdjęcie) stanowiących profil uczestnika rozgrywek.
4. Administrator ligi przekazuje do przetwarzania Administratorowi serwisu Ligspace.pl dane osobowe uczestników rozgrywek obsługiwanych przez serwis ligi za pośrednictwem systemu zarządzania rozgrywkami. Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w tym Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie o ochronie danych osobowych oraz prawodawstwa Unii Europejskiej (RODO).
5. Administrator ligi przyznając innym użytkownikom serwisu ligi uprawnienia do zarządzania systemem zarządzania rozgrywkami w ramach serwisu ligi przejmuje odpowiedzialność za działania użytkowników w obszarze zarządzania danymi osobowymi uczestników rozgrywek
6. Administrator ligi nie może wysyłać do użytkowników korzystających z serwisu WWW ligi oraz systemu zarządzania ligą wiadomości e-mail zawierających korespondencję handlową. Funkcjonalność
VII. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Użytkownik korzysta z serwisu LigSpace na własną odpowiedzialność. Przerwy w dostępności serwisu lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu.
2. Właściciel serwisu LigSpace zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług. Z tego tytułu użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje blokadą konta użytkownika, a w konsekwencji blokadą serwisu WWW ligi administrowanym przez użytkownika. Decyzję o blokadzie konta użytkownika podejmuje samodzielnie przedstawiciel Właściciela serwisu LigSpace. Od decyzji o zablokowaniu konta użytkownikowi nie przysługuje odwołanie.
2. Obowiązującą wersją regulaminu jest ta opublikowana na stronie www.ligspace.pl/regulamin
3. Właściciel serwisu LigSpace zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników oznaczając jedynie datę wprowadzania modyfikacji.
4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa miejscowego.
5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu LigSpace należy zgłaszać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.ligspace.pl/kontakt bądź listownie na adres siedziby Właściciela serwisu LigSpace.
Kontakt z nami

Masz pytania, wątpliwości odnośnie funkcjonowania platformy LigSpace? Zajrzyj do naszego FAQ, na pewno znajdziesz tam mnóstwo przydatnych informacji. Możesz także porozmawiać z naszym konsultantem, który udzieli Ci cennych wskazówek odnośnie sposobów zarządzania rozgrywkami.

Na twoje pytania czeka Olaf,
nasz starszy konsultant
arturppppp1
CMS dla ligi, sport cms
Dodatkowe możliwości

Prowadzisz już serwis ligi i szukasz wydajnego, przyjaznego, a przede wszystkim darmowego rozwiązania do zarządzania rozgrywkami? Skontaktuj się z nami – wspólnie pomyślimy, w jaki sposób najszybciej przenieść Twoją ligę na platformę LigSpace.

Co możemy Ci dodatkowo zaoferować? Kompleksowe usługi w zakresie migracji danych z obecnie prowadzonego serwisu na platformę LigSpace, a także usługi szkoleniowe w zakresie organizacji ligi, planowania rozgrywek, korzystania z programu GameStats.

Zainteresowany?

Nasze ligi:
sport cms
liga cms
CMS dla sportu
skrypt dla ligi
sport cms
liga cms
CMS dla sportu
CMS dla ligi
© LigSpace.pl 2008-2010

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników platformy Ligspace.pl
Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z platformy Ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).
Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Przebiśniegów 17

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności